Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10058
Người online: 40
Truy cập trong ngày: 69
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 278 (11 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung
Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình hiện nay
 Nguyễn Văn Kỷ

“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó tư tưởng văn hóa được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược này.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam thông qua các phương thức, thủ đoạn chủ yếu như:

Triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài với 63 đài phát thanh - truyền hình có chương trình Việt ngữ, 88 nhà xuất bản, hơn 400 báo, tạp chí và trang web điện tử, đặc biệt là chúng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội để đăng tải, phát tán hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc tình hình kinh tế xã hội, phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội.

Tăng cường móc nối, liên kết trong ngoài, trong đó tập trung móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế và lợi dụng các cán bộ, đảng viên, trí thức, chức sắc tôn giáo, các đối tượng có biểu hiện bất mãn, cơ hội chính trị và các phần tử xấu trong nước để tạo dựng “ngọn cờ” trong nội bộ; hậu thuẫn cho việc hình thành, công khai hóa các tổ chức “xã hội dân sự”, “yêu nước”, “phản biện xã hội” để hoạt động chống đối chính trị.

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế về báo chí, văn học nghệ thuật, thể thao (giao lưu, triển lãm, hội thảo, hội nghị...) để mời cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên đi nước ngoài tham quan học tập; tài trợ sáng tác, giới thiệu tác phẩm… qua đó tác động chuyển hóa tư tưởng; cổ vũ, khuyến khích biên soạn, sáng tác tài liệu, tác phẩm, bài viết, trả lời phỏng vấn, tham gia các chương trình văn hóa nghệ thuật có nội dung phức tạp.

Lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, như các kỳ họp BCH TW Đảng, họp Quốc hội; các vụ án kinh tế, vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên; các vụ việc tham nhũng tổ chức các “kế hoạch”, “chiến dịch” để lồng ghép các nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và hình ảnh Việt Nam trên quốc tế.

Đẩy mạnh các hành động truyền bá, áp đặt các giá trị văn hóa, lối sống tư sản phương Tây vào Việt Nam, phá hoại nền tảng tinh thần của xã hội. Xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp người bất đồng chính kiến; khai thác những mâu thuẫn xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn liên quan đến tôn giáo, đất đai, dân tộc để kích động khiếu kiện, kêu gọi ký tên phản đối làm bùng nổ những “điểm nóng”, gây biến động, phá vỡ nền tảng chính trị - xã hội. Gần đây nhất là lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, vụ việc phức tạp xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội… để kêu gọi, kích động nhân dân xuống đường tuần hành, biểu tình gây rối an ninh trật tự, như ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong các tháng qua.

Âm mưu, ý đồ lâu dài không thay đổi của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, dần dần từng bước tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để đi đến chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ ta theo đúng như kịch bản “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “cách mạng nhung”, “cách mạng da cam”… một dị bản của “diễn biến hoà bình” có kết hợp với yếu tố bạo loạn lật đổ. Đây cũng là tên gọi khác để chỉ một sản phẩm “sáng tạo” của chủ nghĩa đế quốc: công nghệ giành chính quyền thông qua biểu tình đã được thực hiện thành công ở Liên Xô và một số nước Tây Âu và Trung Phi thời gian qua.

Những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch đã có những tác động không nhỏ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tình trạng thoái hóa, biến chất về phẩm chất đạo đức; dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phai nhạt niềm tin vào Đảng ngày càng rõ nét, đặc biệt là diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên (thậm chí có cán bộ là Đảng viên, lãnh đạo cấp cao của Đảng đã có hiện tượng “trở cờ” quay lại chống phá Đảng và chế độ). Điều đó đã đặt ra nguy cơ và thách thức hiện hữu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Nhận thức rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng đã xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong bốn nguy cơ của nước ta. Sau đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI của Đảng đều nhắc đến đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Gần đây nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch”.

Có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của nhà nước, sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, những năm qua, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng, tổ chức lực lượng cũng như đấu tranh với các hoạt động chống phá, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy từ trung ương đến địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thông báo Kết luận 94 của Ban Bí thư khóa IX; Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, thông báo Kết luận 213-TB/TW về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”. Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các ban, bộ, ngành và các địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài, số cơ hội chính trị, phản động ở trong nước. Công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được tăng cường; bước đầu đã chú trọng biện pháp lấy “xây” để “chống”; tích cực đưa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Qua đó xây dựng niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và những thành tựu của Đảng, Nhà nước ta được đẩy mạnh, các hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái dưới nhiều hình thức phong phú, với nhiều cách làm mới với hàng ngàn tin, bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội.

Thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tác động đến nước ta; tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở biển Đông; công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu sẽ càng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp; những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, suy giảm kinh tế không thể khắc phục được một sớm một chiều; sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn, đẩy lùi, dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ ngày càng bộc lộ rõ nét.

Trong khi đó, “diễn biến hòa bình” đã, đang và sẽ diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các âm mưu, thủ đoạn chống phá. Mục tiêu không thay đổi của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Chúng sẽ thay đổi và điều chỉnh đáng kể trong nội dung, thủ đoạn cũng như biện pháp phá hoại tư tưởng văn hóa, theo hướng phù hợp hơn, hiệu quả hơn và nguy hiểm hơn.

Để chủ động nâng cao hiệu của công tác phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch; trên cơ sở nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chúng ta cần quan tâm, xác định rõ và tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có một số vấn đề và giải pháp trọng tâm như:

Một là: Phải xác định, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh của giai cấp và ý thức hệ, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Cuộc chiến này sẽ diễn ra lâu dài và ngày càng quyết liệt. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã chỉ rõ, không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác để kẻ thù thực hiện được âm mưu của chúng.

Hai là: Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải quán triệt phương châm phòng ngừa bên trong là chính, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp. Phải tuân thủ sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng. Phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” đặc biệt là “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Ba là: Phải tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện tốt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo NQ TW 4 (Khóa XII); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo mở rộng dân chủ XHCN. Tăng cường công tác bảo về chính trị nội bộ, kịp thời đấu tranh ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành chức năng trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”…

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề căn bản cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên con đường đi lên CNXH ở nước ta. Tập trung củng cố, nâng cao và hoàn thiện hệ thống thông tin, truyền thông phong phú, đa dạng và hiện đại, làm cho hệ thống này đảm bảo đủ sức mạnh và khả năng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền. Đồng thời, có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa, truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng đến các lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

Năm là: Chủ động đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm. Phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ động dự báo những sự thay đổi trong âm mưu, phương thức hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, thông qua đó, đề ra các chủ trương, giải pháp phòng chống, đấu tranh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong tình hình mới.

Âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta là rất rõ ràng; kẻ thù tìm mọi cách tấn công ta không một phút ngơi nghỉ, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội, tinh thần cảnh giác cách mạng không ngừng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhất định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ của địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

N.V.K


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 276, tháng 9 năm 2017)

Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com