Nhà tằm Tân Tường - một di tích Cách mạng tiêu biểu