Một kỷ niệm không thể nào quên TCCV Online - Chiến dịch K8 là một trong những kỳ tích của Giáo dục Vĩnh Linh thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Từ năm 1965, giặc Mỹ đã huy động các loại máy bay bắn phá Vĩnh Linh vô cùng ác liệt. Phải sơ tán hàng vạn trẻ em ra các tỉnh phía Bắc để bảo toàn tính mạng và tiếp tục học tập, sau này phục vụ sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Đây là một chủ trương mang tầm... 

">