Trang phục, trang sức truyền thống người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi ở Quảng Trị Định cư ở phía Tây Quảng Trị, Bru - Vân Kiều và Tà Ôi là hai trong những tộc người có nguồn gốc lâu đời trên khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên nói chung và Quảng Trị nói riêng. Mỗi một dân tộc mang một nét bản sắc văn hóa độc đáo, góp phần làm nên sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Trong các yếu tố tạo nên sắc thái văn hóa đó thì trang phục, trang sức là sự... 

">