Tiểu đội rau muống Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong lực lượng thanh niên xung phong của đặc khu Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) có một trung đội rất đặc biệt về thành phần: Một trăm phần trăm chiến sĩ trong trung đội đều là dân thuyền chài. Đó là trung đội Nam Hải.

Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đất nước bị chia đôi tại vĩ tuyến 17. Cán bộ, bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc có chủ trương, theo hiệp định Giơ-ne-vơ... 

">