Xây dựng cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm