Giáo dục Trung học phổ thông Quảng Trị sau ngày giải phóng (1972 - 1975)