Lễ hội chợ đình Bích La đầu xuân - Một vài luận bàn