Phấn đấu để VHNT Quảng Trị tiếp tục có những thành quả mới trong năm 2009