Nâng cao tầm trí tuệ, năng lực lãnh đạo cấp ủy Đảng, xây dựng tỉnh nhà phát triển toàn diện và bền vững