Chiêm bao TCCV Online-

Có ngày chiêm bao ùa về trên mắt lá
Đỏ hoe cái lạnh chớm mùa
Ta đi qua những ngày mưa không nhau
Lặng nghe gió cầu vồng nén chặt trong ngực...

">