Vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong Nghị quyết 33-NQ/TW của Đảng