Nhìn lại vấn đề tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật