Văn hóa quyền lực và vai trò nòng cốt của giới trí thức tài năng