Đổi mới là động lực của tư duy lý luận văn nghệ thời hiện đại