Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/10/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Góp ý dự thảo Văn kiện ĐH Đảng

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1)

01/01/1970 lúc 08:00

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân với niềm tin son sắt vào Đảng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết mong muốn đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Phóng viên Báo Quảng Trị ghi nhận và trích đăng các ý kiến tham gia.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

05/11/2020 lúc 21:56

Phần thứ nhấtTỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIIINăm năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành trong...

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

05/11/2020 lúc 21:46

Phần thứ nhấtTÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bối...

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

05/11/2020 lúc 17:50

Phần thứ nhấtKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020Bước vào thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, tình hình thế...

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

31/10/2020 lúc 15:15

(QTO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 5)

01/01/1970 lúc 08:00

Về du lịch, có ý kiến cho rằng việc tỉnh xác định du lịch ngành kinh tế mũi nhọn là đúng đắn nhưng cần phải ưu tiên để đầu tư con đường ven biển.

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 4)

01/01/1970 lúc 08:00


Có ý kiến đề nghị chuyển vị trí quan điểm (5) lên quan điểm (1)

Tổng hợp góp ý của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ (kỳ 3)

01/01/1970 lúc 08:00

Hầu hết ý kiến cho rằng Dự thảo báo cáo chính trị nêu 6 hạn chế khuyết điểm là bao quát, sát đúng tình hình.

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 2)

01/01/1970 lúc 08:00

Hầu hết ý kiến cho rằng phần khái quát tình hình ngắn gọn, đầy đủ; phản ánh những khó khăn; thuận lợi và quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 1)

01/01/1970 lúc 08:00

Thực hiện kế hoạch số 167 - KH/TU ngày 9/3/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trong 2 ngày 14 và 15/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng đối với hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật

01/01/1970 lúc 08:00

Phương pháp, nội dung thể hiện nhìn chung là ổn nhưng theo tôi phân tích hơi dàn trải, thiếu tập trung, thiết nghĩ cần chọn cách viết “quy nạp” để báo cáo gọn, chặt chẽ hơn.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phần tiếp theo)

01/01/1970 lúc 08:00

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Tạp chí Cửa Việt, 128 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị trước ngày 20/8/2020; Email: tapchicuaviet@gmail.com 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/01/1970 lúc 08:00

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 1/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW; nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Quảng Trị trong tham gia góp ý xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố dự thảo Báo cáo chính trị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Tạp chí Cửa Việt, 128 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị trước ngày 20/8/2020; Email: tapchicuaviet@gmail.com 

« 1 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/10

25° - 27°

Mưa

06/10

24° - 26°

Mưa

07/10

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An