Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/06/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp đồng bộ Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

 

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Xuân Tân Mão đang về khép lại một năm đầy ắp những sự kiện trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Xin đồng chí cho biết một cách khái quát nhất, những thành tựu quan trọng của tỉnh ta trong năm vừa qua?

Đ/c Nguyễn Đức Cường

 

Đ/c Nguyễn Đức Cường: Năm 2010 là năm đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại và nhiều ngày lễ lớn của dân tộc; Năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn Quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT- XH 5 năm (2006 - 2010), tạo thêm điều kiện, nguồn lực phát triển vững chắc cho giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo.

Nhìn lại một năm qua, chúng ta nhận thấy rằng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn: Đó là tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; hậu quả hết sức nặng nề của cơn bão số 9, mưa lũ sau bão năm 2009 và trong năm 2010, thiên tai, dịch bệnh lại tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương gây thiệt hại nặng và tác động bất lợi lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân trong tỉnh, sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ giúp đỡ thiết thực của TW, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, kịp thời chuyển mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ngăn chặn suy giảm kinh tế, hỗ trợ phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế có những bước phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt được mức tăng trưởng khá và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 10,6% (Bình quân chung của cả nước là 6,7%) cao hơn năm 2009 (Năm 2009 là 9,1%). Trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,3%; tiếp tục ổn định, an ninh lương thực đảm bảo, cơ cấu chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá khu vực Công nghiệp - xây dựng tăng 17,4%, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá một số công trình trọng điểm của tỉnh, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Khu công nghiệp Nam Đông Hà, KCN Quán Ngang và các cụm công nghiệp, làng nghề tiếp tục được quan tâm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư. Khu vực dịch vụ tăng 9,3%, ngày càng trở thành ngành kinh tế có vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được phát động trong các cấp, các ngành và thu được kết quả bước đầu.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 16 triệu đồng, tăng 17% so với năm 2009. Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Tỷ trọng  GDP của ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 33,4 % lên 35,2%. Nông - Lâm- Ngư nghiệp giảm từ 30,4% xuống 28,5%. Dịch vụ tăng từ 36,2% lên 36,3%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt: 4.740 tỷ đồng (kế hoạch từ 4.200 - 4.300 tỷ đồng), tăng 25,7% so với năm 2009. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 950,945 tỷ đồng, vượt 30,3% so với dự toán địa phương và đạt 121% so với năm 2009. Tổng chi ngân sách địa phương 3.413,8 tỷ đồng, vượt 31,7 kế hoạch. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm còn khoảng 12%; giải quyết việc làm mới 8500 lao động…

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội được quan tâm phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu thể chất và tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Thông tin báo chí tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường chức năng phản biện xã hội, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động Thể dục - Thể thao phát triển rộng rãi tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong quần chúng nhân dân. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, các sự kiện quan trọng và đã để lại ấn tượng tốt đẹp... Đặc biệt là Lễ hội "Thống nhất non sông" lần đầu tiên tổ chức ở cấp quốc gia và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của cả nước trong năm 2010. Công tác xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt; Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động cứu trợ nhân dân vùng thiên tai, lụt, bão, từ thiện, thực hiện chính sách đối với người có công với Cách mạng được chú trọng, phát huy tích cực theo hướng xã hội hoá, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả tốt đẹp mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Công tác Quốc phòng - an ninh được tăng cường, tình hình an ninh, chính trị, trật tự  an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả đạt được trong năm 2010 đã khẳng định sự đoàn kết nhất trí cao, tinh thần phấn đấu không mệt mỏi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Thành tựu ấy là tiền đề hết sức quan trọng tăng thêm thế và lực mới, niềm tin và quyết tâm chính trị để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011 bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, xin đồng chí cho biết tỉnh có những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gì?

Đồng chí Nguyễn Đức Cường: Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra với cả thế và lực mới, thách thức và cơ hội mới, đòi hỏi những nỗ lực mới; Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trên cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt 7 nhóm giải pháp tổng hợp, với mục tiêu: Tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2010. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực để tăng năng lực sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế trên địa bàn; Đưa nền kinh tế tỉnh nhà từng bước mở rộng qui mô, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, hướng đến các mục tiêu an sinh bền vững. Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tỉnh cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản, sau:

1. Nhóm giải pháp về tăng trưởng kinh tế:  

Thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách thúc đẩy kinh tế, huy động mọi nguồn lực xã hội, khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng và chuyển dịnh cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế; tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 11-12% so với năm 2010. Trong đó tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo Chương trình hành động số 72-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy, đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng 4-4,5%. Phấn đấu xây dựng hoàn thành quy hoạch nông thôn mới ở 8 xã thực hiện thí điểm, đồng thời triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực đầu tư chuyên sâu, gắn với giải quyết các vấn đề nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng theo hướng hiện đại, vững chắc, gắn với bảo vệ môi trường; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 19,5-20%. Bên cạnh phát triển sản xuất, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm thu hút mọi nguồn lực, đảm bảo tăng trưởng tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội 5.600-5.700 tỷ đồng. Tập trung hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và triển khai xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế. Hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư xây dựng cảng Mỹ Thuỷ bằng các hình thức phù hợp, Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá (Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020).

Mở rộng các loại hình kinh doanh và nâng cao chất lượng hiệu quả các loại hình dịch vụ. Khai thác có hiệu quả lợi thế cạnh tranh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ. Đẩy mạnh quảng bá thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị dịch vụ 9-9,5%.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính – Ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu Ngân sách nhà nước đảm bảo đạt và vượt trên 1.000 tỷ đồng.

Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu Ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của nhà nước; phát triển đồng bộ các thị trường và bình ổn giá, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công, thúc đẩy xã hội hoá cung ứng các dịch vụ công…. Đối với các ngành, các cấp cần tập trung đẩy mạnh một số biện pháp sau:

 

 

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các thành phần kinh tế trên địa bàn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn để tạo nguồn thu bền vững; thực hiện lành mạnh hoá, công khai, minh bạch tài chính doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính; đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm túc các Luật thuế, tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. 

TRẦN ĐÌNH THÂN

 

 - Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển quỹ đất để thực hiện đấu giá, tăng nguồn thu từ đấu giá đất. Đồng thời xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các khu vực, loại thuế còn thất thu để có những giải pháp quản lý hiệu quả. 

3. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên 9.500 lao động và đảm bảo an sinh xã hội:

- Tăng cường đầu tư ngân sách cho các mục tiêu an sinh xã hội, trong đó cần chú ý đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; bảo đảm phát triển kinh tế gắn liền với việc giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề văn hoá - xã hội.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngư dân và các vùng khó khăn, vùng bị thiên tai. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện Đakrông.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xoá đói giảm nghèo, trọng tâm là: hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, hỗ trợ đời sống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giải quyết vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề... Thực hiện tốt các chính sách xã hội cho các đối tượng theo qui định.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là thủ tục hành chính trong các khâu cấp phép đầu tư, cấp phép kinh doanh, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, hộ khẩu, hộ tịch, công chứng, cấp hộ chiếu.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp hiện đại hoá nền hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; 

- Đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công.

- Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Củng cố Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội:

 Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương, các ngành. Thực hiện tốt kế hoạch phòng thủ của địa phương, kế hoạch diễn tập hàng năm, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

6. Nhóm giải pháp điều hành:

- Căn cứ Kết luận Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2011, các Sở, Ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể, quy định rõ từng nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm thực hiện từng phần việc; đưa vào nền nếp việc kiểm tra, kiểm điểm tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; hàng tháng, hàng quý có đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.   

- Phải tạo bước chuyển biến thật sự về kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp. Tăng cường sự phối hợp công tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể ở các cấp, từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là phối hợp tốt giữa các ban ngành cấp tỉnh. Thực hiện đồng bộ và kết hợp chặt chẽ việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước và chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

- Tập trung cải tiến lề lối làm việc, giảm nghi lễ, hình thức. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại và quan tâm chỉ đạo giải quyết những kiến nghị hợp lý của các doanh nghiệp và của người dân. Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng, chủ động xử lý những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở, không để tích tụ thành "điểm nóng". 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước tăng cường việc trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các chính sách về kích thích kinh tế, phục hồi tăng trưởng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, các cơ chế chính sách gắn liền với cuộc sống của dân và hoạt động của doanh nghiệp. Phát huy vai trò quan trọng, tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng, khắc phục những hạn chế yếu kém, cùng nhau làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp; hướng suy nghĩ và hành động của cán bộ, nhân dân vào những mục tiêu cụ thể trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp trong các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011.

Trước thềm năm mới, chúng ta tự hào, trân trọng với những thành tựu của sự nghiệp đổi mới trên quê hương đã được tạo dựng bởi mồ hôi và trí tuệ. Mặc dù còn  nhiều thách thức lớn, nhiều bộn bề gian khó, nhưng chúng ta tin tưởng rằng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cùng với truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường tinh thần thi đua lao động, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của mảnh đất và con người Quảng Trị, nhất định Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2011 và những năm tiếp theo, với những thành tựu mới rực rỡ hơn.

Mừng Đảng, mừng Xuân, chúng ta vững tin bước vào năm 2011, cùng thắp lên những kỳ vọng, hứa hẹn mới mẻ trên con đường đổi mới vươn tới tương lai tươi đẹp trên quê hương Quảng Trị thân  yêu của chúng ta.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

P.V thực hiện

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 196 tháng 01/2011

Mới nhất

Hoàng tử tuổi xế chiều, công chúa tuổi hoàng hôn

9 Giờ trước

1. Cầm sổ hưu. Nghĩa là đã lên hàng ông. Đứt phần phật sáu mươi năm cuộc đời chứ ít gì.

Tìm

9 Giờ trước

Tôi nghỉ nhờ trong một thiền viện Phật giáo Nepal. Lang thang cả tháng trời trên dãy Himalaya, loanh quanh ở vùng biên giới Nepal - Ấn Độ, tôi tình cờ tìm ra cái thiền viện này và xin tá túc.

Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn

15/06/2021 lúc 10:12

(TCCVO) Sáng ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tạp chí Cửa Việt và hành trình mới

15/06/2021 lúc 09:43

Dù rằng Tạp chí Cửa Việt từng có một quá khứ vàng son, được bạn đọc trong và ngoài nước biết tên, giới trí thức và văn nhân yêu mến. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ở tạp chí đủ tỉnh táo để nhận ra những khoảng trống cần được lấp đầy trước yêu cầu mới...

Nữ nghị sĩ miền giới tuyến

15/06/2021 lúc 09:25

Quốc hội khóa VI, nhiệm kỳ 1976 - 1981 mang một ý nghĩa đặc biệt khi hai miền Bắc - Nam đã quy về một mối. Trong ý nghĩa đó, kỳ bầu cử ở Quảng Trị cũng đặc biệt bởi mảnh đất này có vĩ tuyến 17 - nơi chia cắt đất nước đằng đẵng hơn hai mươi năm.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/06

25° - 27°

Mưa

19/06

24° - 26°

Mưa

20/06

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground