Nghệ thuật đồ họa trong xu thế hội nhập TCCV Online - Đồ họa được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là viết, vẽ. Ngay từ thời cổ đại, qua những bút tích được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cho chúng ta thấy rất nhiều những hình vẽ hoặc khắc chạm trong các hang động, điều này cho thấy rằng ngay từ lúc đó cũng đã cấu thành một xã hội nhỏ trong đời sống của nhân loại. Chính vì vậy, nên những... 

">