Phấn đấu xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp