Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới