Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/12/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp*

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa các vị đại biểu khách mời!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét hơn 55 tờ trình, đề án và dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 34 nghị quyết. Trong đó có 7 nghị quyết thuộc nhóm về nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021, quyết toán ngân sách các năm 2018,2019; 26 nghị quyết về các chủ trương, chính sách địa phương trên các lĩnh vực và 1 nghị quyết về bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Về các nghị quyết thuộc nhóm kinh tế - xã hội năm 2021, đây là quyết nghị thường niên của HĐND tỉnh trong phạm vi phân cấp của chính quyền địa phương theo Luật định. Căn cứ các chỉ tiêu, chương trình phát triển chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, HĐND tỉnh đã xây dựng và thống nhất thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, có tính toán chung trong tổng thể chung 5 năm 2021-2025. Đồng thời cụ thể hóa hệ thống nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác quy hoạch tổng thể và trên từng lĩnh vực; tập trung các giải pháp để tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, các lĩnh vực xác định then chốt thúc đẩy phát triển; đảm bảo các cân đối lớn của địa phương gắn với tăng trưởng, năng suất, chất lượng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện thực tế của địa phương, tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và bảo vệ môi trường bền vững.

Về các nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, trước kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND rà soát các thủ tục, tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với các với ngành, đơn vị để nắm bắt thông tin. Tại kỳ họp HĐND tỉnh thảo luận, bàn bạc kĩ lưỡng và quyết định thông qua để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, nguồn động lực hết sức quan trọng trong tăng thu ngân sách năm 2021 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, giữ vững nguyên tắc phát triển nhưng không đánh đổi bằng mọi giá, phát triển nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường bền vững, ổn định đời sống của người dân, vì vậy trong nội dung chuyển đổi đất, rừng mà Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua không thực hiện thu hồi các phần đất có rừng tự nhiên, hạn chế tối đa thu hồi đất 2 lúa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đất rừng phòng hộ. Đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch tổng thể và hàng năm về trồng rừng thay thế đảm bảo tiến độ che phủ rừng giao đoạn 2021-2025 là 50%. 

Việc phê duyệt, điều chỉnh các chủ trương đầu tư năm 2021 đảm bảo các thủ tục quy định về đầu tư công, và bố trí hợp lý, hài hòa giữa các vùng, miền, địa phương; tạo động lực cho sự phát triển, đảm bảo công bằng và hiệu quả xã hội. Việc thực hiện trợ cấp kinh phí hỗ trợ nước ngọt đối với một số đối tượng cán bộ, công chức các vùng đặc biệt khó khăn là chính sách hết sức cần thiết trong điều kiện các nhu cầu thiết yếu như nước hợp vệ sinh ở các vùng miền núi, vùng khó còn nhiều khó khăn.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Quán triệt Kết luận số 05-KL/TU ngày 3/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2021, HĐND tỉnh thống nhất cao với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 do UBND tỉnh đã đề ra và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong sau đây:

1. Tập trung Xây dựng chương trình, kế hoạch các đề án trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng như xây dựng chính quyền đại phương 3 cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tổng rà soát các nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, trong đó làm rõ nguồn lực, giải pháp tổ chức thực hiện để làm cơ sở ban hành các nghị quyết của chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch tái thiết tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách toàn diện, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo các cân đối lớn của địa phương. Tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nuôi dưỡng, cơ cấu và phát triển các nguồn thu ngân sách trên địa bàn; quyết liệt chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung các dự án hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thực hiện và triển khai các dự án trọng điểm, động lực đã được xác định. Cần nghiên cứu xây dựng chính sách và giải pháp để triển khai có hiệu quả các dự án theo hình thức hợp tác công tư theo tinh thần Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Tổng kết các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, trên cơ sở đó có giải pháp nhân rộng phù hợp, hiệu quả. Xác định công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để có nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư và sản xuất, kinh doanh; gia tăng sản xuất bù đắp ảnh hưởng của COVID-19 và thiên tai. Kiên quyết khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng… tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án quy mô lớn vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch. Kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các nhà đầu tư không hoặc quá chậm triển khai dự án.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, lao động việc làm. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng tới tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022); xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả hoạt động Lễ hội “Vì hòa bình”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như nước sạch cho bà con nhân dân ở các vùng miền  núi, vùng sâu, vùng xa. Tích cực huy động các nguồn lực để xóa phòng học tạm mượn theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh, xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên ở vùng khó đi đôi với kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng ở từng cấp học, môn học, từng vùng, miền và toàn tỉnh một cách hợp lý. Từng bước nâng cao hiệu quả quản trị ở các trường học. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, mạng xã hội, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đấu tranh ngăn chặn những thông tin xấu, độc, xử lý nghiêm các vi phạm. 

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tích cực cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; hướng nền công vụ vào việc kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả của cơ quan nội chính, cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, của các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi và phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu qua các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định, và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để tổng hợp thông tin làm cơ sở cho công tác tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2016-2021 và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm kế hoạch năm 2020, bước vào năm 2021, chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu, Tết cổ truyền của dân tộc. Thay mặt HĐND tỉnh tôi gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp, các vị Đại biểu Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó để tiếp tục đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Đầu đề do Tòa soạn đặt

Báo Quảng Trị
http://www.baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/153884

Mới nhất

Nghiên cứu phát huy giá trị di tích Chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong

22/11/2023 lúc 15:26

TCCV Online - Ngày 22/11/2023, Sở Khoa học và công nghệ; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; UBND huyện Triệu Phong đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hoá và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”.

Nghĩa tình và nhiều việc làm Tình nghĩa

19/11/2023 lúc 23:20

Tại thành phố Đông Hà có một nhóm thiện nguyện ý nghĩa và gắn kết với tên gọi “Nhóm Nghĩa Tình”. Thành viên nhóm là những cô giáo đã nghỉ hưu nhiệt huyết, tràn đầy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội...

Tâm tình của diễn viên - đạo diễn Lê Cung Bắc (1946 - 2021) qua tập hồi ký "Bụi cát chân mây"

17/11/2023 lúc 09:53

TCCV Online - Đại thi hào Nguyễn Du đã viết bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký nhằm bày tỏ mối thương cảm, tri âm cùng người con gái đời Minh, tài hoa bạc mệnh, oan khiên, đau đớn. Khi kết thúc, ông đã không khỏi ngậm ngùi tự hỏi: “Bất tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"

Phản ánh tích cực, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

16/11/2023 lúc 14:32

TCCVO - Chiều ngày 15/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10/2023 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/12

25° - 27°

Mưa

07/12

24° - 26°

Mưa

08/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground