Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 23/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, sự điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương


N

hân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944–22/12/2009), 20 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2009). Cộng tác viên Chuyên mục QPTD có cuộc gặp gở phỏng vấn đồng chí Lê Hữu Phúc – UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Xin phép được giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.
- Kính thưa đồng chí Lê Hữu Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Được biết những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang Quảng Trị đã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xin đồng chí cho biết vai trò của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, quản lý, điều hành lực lượng vũ trang tỉnh ta?
Đồng chí Lê Hữu Phúc: Lực lượng vũ trang là lực lượng chính trị, quân sự tin cậy của Đảng, Nhà nước có một vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang địa phương còn có nhiệm vụ hết sức nặng nề là làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quản lý, điều hành lực lượng vũ trang địa phương, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, Tỉnh ủy luôn bám sát Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết 02- NQ/TW của Bộ Chính trị để lãnh đạo, định hướng mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, ngày 14/10/2003, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 32/CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương, đồng thời hàng năm, Tỉnh ủy có chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy đối với lực lượng vũ trang trên tất cả các mặt:
Một là, tập trung lãnh đạo công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang nhằm không ngừng nâng cao niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó chú trọng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có độ tin cây cao, thực sự là chổ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là cho cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt ở các ban ngành cấp huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Trong 5 năm qua, có 15 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 1 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại Học viện Quốc phòng; 243 đồng chí thuộc đối tượng 2 được bồi dưỡng tại Trường Quân sự và Quân khu, 1.759 cán bộ thuộc đối tượng 3 được bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh...
Hai là, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ quân sự tỉnh và hệ thống chỉ huy các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành lực lượng vũ trang đi vào nề nếp. Tổ chức huấn luyện đầy đủ chương trình cho các đối tượng theo phân cấp, chú trọng việc huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu như Tiểu đoàn 43, lực lượng trinh sát đặc nhiệm, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm có sức cơ động cao, có trình độ kỷ, chiến thuật, đủ sức thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa bàn trong mọi tình huống. Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị được huấn luyện đầy đủ nội dung, chất lượng huấn luyện đều đạt khá trở lên. Lực lượng dân quân tự vệ quân số huấn luyện luôn đạt từ 93% - 95,5%. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết 02 –NQ/TW của Bộ Chính trị cho cấp ủy, chính quyền các cấp, khả năng thực hành tham mưu của lực lượng vũ trang địa phương và các ban ngành trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, riêng Vĩnh Linh đã tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt. Năm 2006, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã làm tham mưu có hiệu quả cho tỉnh triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ, có mặt đạt xuất sắc”. Nhiều năm liên tục lực lượng vũ trang tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quan khu, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, lực lượng vũ trang Thành phố Đông Hà, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là một sự nổ lực cố gắng lớn của lực lượng vũ trang tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền đối với lực lượng vũ trang địa phương.
Ba là, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Hàng năm 100% các cơ quan, ban ngành từ tỉnh xuống cơ sở đều tổ chức ký kết liên tịch, liên ngành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành trong việc phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng, chính quyền về trách nhiệm xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là phối hợp trong tuyên truyền giáo dục, trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, trong huấn luyện, diễn tập...
 

N

hân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944–22/12/2009), 20 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2009). Cộng tác viên Chuyên mục QPTD có cuộc gặp gở phỏng vấn đồng chí Lê Hữu Phúc – UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Xin phép được giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.

Kính thưa đồng chí Lê Hữu Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Được biết những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang Quảng Trị đã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xin đồng chí cho biết vai trò của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, quản lý, điều hành lực lượng vũ trang tỉnh ta?

Đồng chí Lê Hữu Phúc: Lực lượng vũ trang là lực lượng chính trị, quân sự tin cậy của Đảng, Nhà nước có một vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang địa phương còn có nhiệm vụ hết sức nặng nề là làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quản lý, điều hành lực lượng vũ trang địa phương, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, Tỉnh ủy luôn bám sát Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết 02- NQ/TW của Bộ Chính trị để lãnh đạo, định hướng mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, ngày 14/10/2003, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 32/CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương, đồng thời hàng năm, Tỉnh ủy có chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy đối với lực lượng vũ trang trên tất cả các mặt:

Một là, tập trung lãnh đạo công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang nhằm không ngừng nâng cao niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó chú trọng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có độ tin cây cao, thực sự là chổ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là cho cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt ở các ban ngành cấp huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Trong 5 năm qua, có 15 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 1 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại Học viện Quốc phòng; 243 đồng chí thuộc đối tượng 2 được bồi dưỡng tại Trường Quân sự và Quân khu, 1.759 cán bộ thuộc đối tượng 3 được bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh...

Hai là, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ quân sự tỉnh và hệ thống chỉ huy các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành lực lượng vũ trang đi vào nề nếp. Tổ chức huấn luyện đầy đủ chương trình cho các đối tượng theo phân cấp, chú trọng việc huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu như Tiểu đoàn 43, lực lượng trinh sát đặc nhiệm, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm có sức cơ động cao, có trình độ kỷ, chiến thuật, đủ sức thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa bàn trong mọi tình huống. Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị được huấn luyện đầy đủ nội dung, chất lượng huấn luyện đều đạt khá trở lên. Lực lượng dân quân tự vệ quân số huấn luyện luôn đạt từ 93% - 95,5%. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết 02 –NQ/TW của Bộ Chính trị cho cấp ủy, chính quyền các cấp, khả năng thực hành tham mưu của lực lượng vũ trang địa phương và các ban ngành trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, riêng Vĩnh Linh đã tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt. Năm 2006, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã làm tham mưu có hiệu quả cho tỉnh triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ, có mặt đạt xuất sắc”. Nhiều năm liên tục lực lượng vũ trang tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quan khu, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, lực lượng vũ trang Thành phố Đông Hà, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là một sự nổ lực cố gắng lớn của lực lượng vũ trang tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền đối với lực lượng vũ trang địa phương.

Ba là, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Hàng năm 100% các cơ quan, ban ngành từ tỉnh xuống cơ sở đều tổ chức ký kết liên tịch, liên ngành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành trong việc phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng, chính quyền về trách nhiệm xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là phối hợp trong tuyên truyền giáo dục, trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, trong huấn luyện, diễn tập...

Bốn là, chú trọng làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tốt các chính sách tồn động sau chiến tranh, như giải quyết chính sách theo Quyết định 290, 188... 5 năm qua, đã vận động được 22 tỷ đồng xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, qua đó đã xây dựng được 2.535 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2008, toàn tỉnh đã huy động được  gần 4,2 tỷ đồng, đã xây dựng và tặng 130 ngôi nhà tình nghĩa... Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã quy tập được gần 6.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên đất bạn Lào về nước và phối hợp với các địa phương làm tốt việc quy tập trên địa bàn tỉnh.

Năm là, công tác xây dựng đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang được đặc biệt chú trọng và tăng cường, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ quân sự tỉnh, các đảng bộ quân sự huyện, thị, thành ủy đã quán triệt và triển khai tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo được chuyển biến rõ nét về chất lượng lãnh đạo, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, 5 năm qua đã phát triển được 273 đảng viên.

- Kính thưa đồng chí Lê Hữu Phúc, được biết những năm qua công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tốt. Xin đồng chí cho biết đôi nét về hoạt động tuyển quân của tỉnh?

Đồng chí Lê Hữu Phúc: Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh xuống các xã, phường, thị trấn đã thường xuyên quán triệt đầy đủ Luật Nghĩa vụ quân sự, các hướng dẫn, chỉ thị của trên, tập trung làm tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự nâng cao nhận thức cho công dân. Không ngừng nâng cao chất lượng khám tuyển, nhất là việc lựa chọn công dân tại cơ sở, vì vậy đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân do trên quy định, chất lượng quân ngày càng tốt. Ngày hội giao quân đã được các địa phương tổ chức chu đáo, chặt chẽ, thực sự đã trở thành ngày hội của tuổi trẻ. Nhiều địa phương có 100% công dân viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, như tạo công ăn việc làm, đảm nhiệm công tác ở địa phương, cho học nghề... để hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong... luôn là địa phương tiêu biểu trong công tác khám tuyển gọi công dân nhập ngũ của tỉnh.

- Kính thưa đồng chí, lực lượng vũ trang là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xin đồng chí cho biết một số hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác phòng, chống lụt bão, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão?

Đồng chí Lê Hữu phúc: Đúng vậy, lực lượng vũ trang chính là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị theo hướng “cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại”, hàng năm, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn cơ động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng như A Bung, A Vao huyện Đakrông, Hải Hòa - Hải Lăng,... tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, giúp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp dân thu hoạch lúa, cải tạo canh mương thủy lợi... Đặc biệt hàng năm đến mùa mưa bão lực lượng vũ trang Quảng Trị đã huy động lực lượng giúp nhân dân phòng, chống lụt bão nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong cơn bão số 9 năm 2009 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trước nhân dân, không quản ngại khó khăn vất vã cơ động đến các địa bàn bị ngập lụt cứu nhân dân. Đồng chí Trung tá Lê Văn Phượng - Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự Thị xã Quảng Trị đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ cứu nhân dân trong cơn lũ dữ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đakrông đã tích cực, chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền 3 xã Ba Lòng, Triệu Nguyên, Hải Phúc làm tốt việc cơ động nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt nên đã bảo toàn được tính mạng của nhân dân. Sau lũ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả, Tiểu đoàn 43 đã cơ động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thị xã Quảng Trị và một số địa phương trong tỉnh. Có thể nói các lực lượng vũ trang tỉnh ta nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nói riêng đã thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ, phẩm chất hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu.

- Kính thưa đồng chí, thời gian tới Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có những định hướng gì nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới?

Đồng chí Lê Hữu Phúc: Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các mặt của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới, đảng bộ cơ quan từ tỉnh đến các địa phương phải tiếp tục bám sát Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết 28 – NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm là:

1/ Thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, tích cực chủ động làm tham mưu chính xác, kịp thời cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý, điều hành lực lượng vũ trang, trong xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhằm xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc.

2/ Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có chất lượng chính trị cao. Trước hết phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, lực lượng làm nhiệm vụ A2, bảo đảm cho lực lượng vũ trang luôn có trình độ kỷ, chiến thuật ngày càng cao, khả năng cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

3/ Thường xuyên giáo dục cho nhân dân và các lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

4/ Phối hợp có hiệu quả với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh, nhất là lực lượng Công an, bộ đội Biên phòng trong nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

5/ Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt công tác học tập, làm tốt công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng trong lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn cách mạng mới.

Xin cảm ơn đồng chí.

 

                                                         Người thực hiện

                                                        Trần Quốc Bảng

                                                       Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 183 tháng 12/2009

Mới nhất

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị

19/01/2021 lúc 00:00

(TCCVO) Sáng 19/1/2021, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1)

20/01/2021 lúc 10:07

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân với niềm tin son sắt vào Đảng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết mong muốn đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Phóng viên Báo Quảng Trị ghi nhận và trích đăng các ý kiến tham gia.

Hoa rụng bên sông

19/01/2021 lúc 21:28

Em không nán được đến ngày hội làng sao? Em nấn ná mãi rồi, cha giận lắm. Cha nói, khó lắm mới hẹn được ông giáo sư đó.

Trả lại cho thiên

19/01/2021 lúc 21:17

TRUYỆN NGẮN Anh kể, ngõ phố nhà anh rục rịch đón tết, chăng đèn kết hoa đủ kiểu. Một cái ngõ dài vài trăm mét, cờ đỏ sao vàng treo bên trên, bên dưới giăng một hàng dài cả trăm cái đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ. Hỏi một cụ sao lại treo đèn lồng đỏ, cụ bảo treo thế cho nó đẹp, cho nó khí thế, cho nó tưng bừng. Lại hỏi một cụ đứng bên cạnh, cụ có biết cái đèn lồng đỏ nó là cái gì không. Chịu, thấy nó rực rỡ thì treo vậy thôi. Thưa với các cụ, nó là hình quả thuốc phiện.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

24/01

25° - 27°

Mưa

25/01

24° - 26°

Mưa

26/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground