Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 22/09/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị, năm 2023

TCCVO - Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/BCĐTƯ, ngày 3/1/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG, ngày 31/1/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị, năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

- Nâng cao chất lượng các tác phẩm trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII. Hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

- Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan.

- Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

- Qua Cuộc thi, lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

- Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023.

2. Nội dung cuộc thi: Chủ đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như:

Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ lan tỏa đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực... (Nội dung cụ thể được quy định trong Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm kế hoạch này).

3. Đối tượng dự thi

3.1. Tác giả/nhóm tác giả

- Tác giả/nhóm tác giả là người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có tác phẩm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đề có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Tổ chức Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi).

- Khuyến khích sự tham gia của đảng viên, cán bộ, công chúc, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố; giáo viên các trường phổ thông; đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của ban chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh.

- Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 01 bài viết loại hình Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 01 bài viết loài hình Báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

- Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham gia dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word) và file âm thanh/hình ảnh.

- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

3.2. Các tập thể

Các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Cuộc thi xét theo các tiêu chí như sau:

(1) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai Cuộc thi;

(2) Tổ chức phát động Cuộc thi một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều người tham gia;

(3) Có nhiều tác phẩm tham gia dự thi được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đánh giá cao, trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải C trở lên;

(4) Phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị liên quan để gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương, đơn vị để phục vụ việc viết bài; (5) Không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian xét chọn, khen thưởng.

4. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

4.1.Tiêu chí chung

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi (ban hành kèm Kế hoạch này).

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

4.2. Tiêu chí về chủ đề, nội dung

- Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Phản ánh thực tiễn, những vấn đề đặt ra, những cách làm mới, sáng tạo, gương điển hình... trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

- Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay (định hướng chủ đề sẽ ban hành sau).

4.3. Về bản quyền

- Tác phẩm dự thi phảo bảo đảm không có tranh cấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.

- Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi.

- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

5. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

5.1. Thời gian

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan thường trực cuộc thi) sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi ban hành kế hoạch phát dộng cuộc thi đến hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện. Ban Tổ chức Cuộc thi không hoàn trả lại tác phẩm dự thi trong mọi trường hợp.

- Thời gian chấm thi từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 20/7/2023; sau khi chấm thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn các bài dự thi chất lượng cao gửi tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức.

5.2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, rà soát các tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh các cơ quan, đơn vị, trường học, các tầng lớp nhân dân tại địa phương và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Các tác giả/nhóm tác giải không thuộc đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi ở cấp tỉnh: Phòng Thông tin Công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị (30 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); điện thoại: 0932.423.123; Email: thichinhluan35quangtri@gmail.com

6. Công bố và trao giải

Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 10/2023, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Về giải thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 5-7 giải khuyến khích và một số giải phụ.

1.2. Giải tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng cho 2-3 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai Cuộc thi tại cơ sở.

2. Hình thức giải thưởng

2.1. Giải thưởng dánh cho tác phẩm

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng.

2.2. Giải tập thể

Mỗi tập thể đạt giải được tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy và tiền thưởng theo quy định.

3. Giá trị giải thưởng

+ Giải A: 8.000.000đ

+ Giải B: 5.000.000đ

+ Giải C: 3.000.000đ

+ Giải Khuyến khích: 2.000.000đ

+ Giải phụ: 2.000.000đ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Là cơ quan thường trực Cuộc thi, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Cuộc thi thành công.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi; công tác khen thưởng; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Định hướng các chủ đề Cuộc thi theo Kế hoạch của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi của BTV Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Là đầu mối nhận hồ sơ các tác phẩm dự cuộc thi Tổng hợp các tác phẩm dự thi đáp ứng yêu cầu quy chế cuộc thi đề xét chọn và trrao giải tại tỉnh; tổng hợp hồ sơ các tác phẩm chất lượng cao tham dự Cuộc thi ở Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 trong sử dụng phần mềm rà quét mức độ trùng lặp về nội dung của các tác phẩm tham gia dự thi.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ 35 tỉnh kết quả cuộc thi.

2. Văn phòng Tỉnh ủy

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Cuộc thi.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh mở chuyên trang, đăng tải các văn bản, bài viết tuyên truyền về Cuộc thi.

3. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi.

4. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Căn cứ kế hoạch, thể lệ Cuộc thi để phát động, triển khai, tuyên truyền tại đơn vị, địa phương. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương tổ chức nhận các tác phẩm dự thi và gửi bài về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đúng thời gian quy định.

5. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Tổ chức phát động, hưởng ứng Cuộc thi, tuyên truyền thể lệ giải; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, vận động các chi hội, câu lạc bộ, hội vên Hội Nhà báo, hội vên Hội Văn học nghệ thuật, nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ viết, sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi.

6. Các cơ quan báo chí của tỉnh; cơ quan thường trú, văn phòng thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về Cuộc thi. Mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải, phát sóng Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; quán triệt, tuyên truyền, động viên cán bộ, phóng viên, hội viên, nhà báo tham gia dự thi.

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn và thế mạnh của từng loại hình báo chí đề khai thác đề tài phù hợp. Bám sát thực tiễn, phát hiện, cổ vũ những cách làm hay, nhân tố điển hình, gương sáng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh: Chủ trì phối hợp ớ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng slogan, video clip giới thiệu về cuộc thi cấp tỉnh chuẩn bị phóng sự về Cuộc thi phục vụ lễ trao giải Cuộc thi.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI

Kinh phí tổ chức cuộc thi được cấp từ ngân sách theo quy định, các giải phụ huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơn quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TỈNH QUẢNG TRỊ,

NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng, tiến tới hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

- Nâng cao chất lượng các tác phẩm trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Tri lần thứ XVII. Hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định mục đích, ý nghĩa, phạm vi, đối tượng áp dụng, số lượng tác phẩm dự thi, tiêu chí xét chọn, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và cách thức tổ chức Cuộc thi.

2. Để đảm bảo phạm vi nội dung, tính chất của Cuộc thi, các tác phẩm dự thi phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Ban Tổ chức về chủ đề, hình thức thể hiện.

3. Sau khi nộp tác phẩm dự thi, các tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm của mình trên các cơ quan báo chí, mạng xã hội nhưng phải báo cáo và cung cấp minh chứng công bố/đăng tải (photo bài viết đã đăng tải trên báo/tạp chí, hoặc bản in nguyên trạng từ trang báo/ tạp chí điện tử kèm đường link và bản mềm, hoặc đường link, địa chỉ đăng tải các tác phẩm phát thanh/truyền hình/video clip) về cơ quan, đơn vị nhận tác phẩm.

Để kịp thời phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận tác phẩm có thể chủ động công bố/đăng tải các tác phẩm có chất lượng, nhưng khi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh phải gửi kèm theo minh chứng (như trên).

Việc cung cấp minh chứng công bố/đăng tải tác phẩm dự thi là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác định thời điểm công bố của tác phẩm dự thi (bảo đảm tính mới của tác phẩm) và tránh việc công bố/đăng tải tác phẩm dự thi nhiều lần.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Số lượng tác phẩm dự thi

- Với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 01 bài viết loại hình Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 01 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc báo điện tử).

- Với các tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip.

Điều 4. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

1. Về chủ đề, nội dung

Tác giả/nhóm tác giả xác định chủ đề tác phẩm theo các nhóm chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; mô hình phát triển của Vệt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là dự tham gia của nhân dân) bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Tri lần thứ XVII; kiến nghị, đề xuất các định hướng, giải pháp vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay, gương điển hình và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Phản ánh kết quả triển khai thực hiện, đổi thay trên các lĩnh vực của cuộc sống, nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, thực tiễn, kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Trị... (có Phụ lục định hướng, gợi ý chủ đề sẽ ban hành sau).

2. Về hình thức

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo in (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip; bảo đảm quy định về hình thức như sau:

2.1. Tạp chí

Tác phẩm được trình bày dưới dạng một bài viết trên tạp chí in hoặc tạp chí điện tử với các yêu cầu cụ thể:

- Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm).

- Ghi rõ loại hình bài viết: Tạp chí.

- Tóm tắt bài viết: Không quá 150 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng).

- Từ khóa Gồm 3 đến 5 từ khóa.

- Dung lượng bài viết: Tối thiểu 4.000 từ, tối đa 6.000 từ (không tính chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả). Bản in là file mềm A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

- Chú thích tài liệu trích dẫn: Đề ở cuối trang. Đối với sách báo tiếng Việt ghi rõ tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số, trang trích dẫn. Đối với sách báo nước ngoài xuất bản bằng tiếng Việt thì sử dụng bản dịch ở lần xuất bản mới nhất. Tên sách và tên người nước ngoài đề viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...). Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép dùng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu.

- Tài liệu tham khảo: Xếp tên tác giả (nếu không xác định được tác giả thì xếp theo tên cơ quan hoặc tên tài liệu) theo A, B C với gồm: Tên tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số.

2.2. Báo viết

Tác phẩm được trình bày dưới dạng một bài báo trên báo in hoặc báo điện tử với các yêu cầu cụ thể.

* Đối với báo in

- Tên bài viết: Viết hoa (chữ đậm)

- Ghi rõ thể loại bài viết: Báo in

- Tóm tắt bài viết: Không quá 150 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng).

- Một bài viết không quá 4.000 từ (không tính chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

- Chú thích tài liệu trích dẫn (nếu có): Trình bày như đối với bài Tạp chí.

* Đối với báo điện tử

- Tên bài viết: Viết hoa (chữ đậm).

- Ghi rõ thể loại bài viết: Báo điện tử.

- Sapo: Không quá 60 từ, khoảng 4 dòng (in nghiêng).

- Một bài viết không quá 2.000 từ (không tính chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả) Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

- Chú thích tài liệu trích dẫn (nếu có): Trình bày như đối với bài Tạp chí.

Với bài viết nhiều kỳ: không quá 03 kỳ mỗi kỳ không quá 2.000 từ, mỗi kỳ kết cấu như một bài viết độc lập.

2.3. Phát thanh, truyền hình

- Thể loại phát thanh: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc loạt bài về cùng một chủ đề (mỗi loạt bài không quá 03 kỳ). Mỗi bài (hoặc mỗi kỳ trong loạt bài) có độ dài tối đá không quá 30 phút, thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đảm bảo chất lượng, hấp dẫn.

- Thể loại truyền hình: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc loạt bài về cùng một chủ đề (mỗi loạt bài không quá 03 kỳ). Mỗi bài (hoặc mỗi kỳ trong loạt bài) có độ dài tối đa không quá 30 phút, thể hiện được đặc trưng của báo truyền hình là hình ảnh động, hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.

2.4. Video clip

Mỗi tác phẩm là một video clip hoặc loạt video clip về cùng một chủ đề (mỗi loạt video clip không quá 03 kỳ). Mỗi video clip (hoặc mỗi kỳ trong loạt video clip) có độ dài tối đa không quá 5 phút, thể hiện được đặc trưng của thể loại video clip là hình ảnh động, hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.

* Lưu ý:

- Tác phẩm dự thi của các tác giả sẽ được tổ chức chấm kín, vì vậy đề nghị tác giả/nhóm tác giả cung cấp thông tin cá nhân ở một trang riêng đính kèm phía sau tác phẩm (đối với dạng viết) hoặc kịch bản văn học (đối với dạng âm thanh/hình ảnh/video clip). Không đặt thông tin của tác giả gắn với bất cứ nội dung nào của tác phẩm.

- Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, năm sinh, bút danh, chức danh khoa học, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email.

- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định về nội dung và hình thức nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban tổ chức Cuộc thi không hoàn trả các tác phẩm phạm quy.

Điều 5. Ban Tổ chức Cuộc thi

1. Ban Tổ chức Cuộc thi do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.

2. Thành phần Ban Tổ chức Cuộc thi

+ Trưởng Ban Tổ chức: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

+ Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Phó Trưởng Ban Tổ chức: Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Lê Duẩn.

+ Thành viên Ban Tổ chức gồm: Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Tạp chí Cửa Việt, Phòng Thông tin công tác tư tưởng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

3. Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký để giúp Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

4. Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Cuộc thi trong quá trình hoạt động.

5. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm dự thi để công bố/đăng tải trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Điều 6: Đơn vị Thường trực Cuộc thi

Đơn vị Thường trực Cuộc thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đơn vị Thường trực Cuộc thi có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Cuộc thi.

2. Là đầu mối nhận tác phẩm do các đơn vị, địa phương và cá nhân gửi về tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp tham mưu về nội dung và bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Cuộc thi Ban Giám khảo, Tổ thư ký.

4. Tham mưu dự trù kinh phí và sử dụng, thanh quyết toán các nội dung chi bảo đảm các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi.

Điều 7. Ban Giám khảo

1. Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập.

2. Giúp việc cho Ban Giám khảo có Tổ thư ký do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập.

3. Ban Giám khảo xây dựng tiêu chí và quy chế chấm thi phù hợp với yêu cầu của Cuộc thi và Luật Báo chí.

Điều 8. Lập hồ sơ dự thi

Các cơ quan, đơn vị nêu tại điểm 5.2 mục 5, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tiếp nhận, đánh giá các tác phẩm dự thi theo quy định và lập hồ sơ dự thi, gồm:

(1) Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi ở tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nêu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi thu được và số tác phẩm dự thi theo từng loại hình; số tác phẩm gửi dự thi ở cấp tỉnh).

(2) Danh sách tổng số tác phẩm dự thi đã thu nhận được (theo mẫu của Ban Tổ chức Cuộc thi-định dạng Microsoft Excel).

(3) Danh sách các tác phẩm gửi về dự thi cấp tỉnh (theo mẫu của Ban Tổ chức Cuộc thi - định dạng Microsoft Excel).

(4) Nội dung các tác phẩm dự thi cấp tỉnh:

- Mỗi tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh gửi file âm thanh/hình ảnh/clip và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word), kèm thông tin cá nhân.

- Các tác phẩm đã công bố/đăng tải thì gửi kèm minh chứng (quy định tại Điều 2 Thể lệ này).

Lưu ý: File mềm các tác phẩm dự thi lưu trữ trong USB/đĩa DVD gửi kèm hồ sơ dự thi qua đường bưu điện.

Điều 9. Phương thức, quy trình tổ chức chấm thi và xét giải thưởng

1. Vòng sơ khảo

- Ban Giám khảo tiến hành chấm thi. Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt nhất (lấy điểm từ cao xuống thấp) để xem xét đưa vào chấm chung khảo.

- Với các tác phẩm dạng viết, Ban Tổ chức tiến hành rà quét bằng phần mềm công nghệ để xác định mức độ không trùng lặp. Chỉ những tác phẩm không trùng lặp quá 20% (với thể loại Tạp chí) hoặc không trùng lặp quá 25% (với thể loại Báo) mới đủ điều kiện đưa vào chấm chung khảo.

2. Vòng chung khảo

Ban Giám khảo tiến hành chấm thi. Căn cứ kết quả thi, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Việc trao giải thưởng căn cứ vào kết quả thực tế, không nhất thiết phải đủ số lượng các giải A, B C, Khuyến khích.

Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết quả triển khai Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kết quả tổ chức chấm thi đề xét giải thưởng tập thể, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm

1.Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi; đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người khiếu nại, lý do khiếu nại và gửi về đơn vị Thường trực Cuộc thi.

Đơn vị Thường trực Cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Các tác phẩm dự thi nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan về Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng (nếu có), thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2.Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức cuộc thi tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 

Mới nhất

Khai trương Cà phê sách về Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Mỹ la tinh

19/09/2023 lúc 11:25

TCCV Online: Sáng nay 19/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức khai trương cà phê sách về Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Mỹ la tinh tại quán cà phê Phiêu (địa chỉ công viên Fidel, thành phố Đông Hà).

Dịu êm

17 Giờ trước

Thơ của Lê Đàn

Hương thu

20/09/2023 lúc 10:29

thơ của Nguyễn Văn Chức

Đi từ phía cổng làng

20/09/2023 lúc 10:21

Thơ của Nguyễn Văn Song

Mùi quê

20/09/2023 lúc 10:13

Thơ của Nguyễn Tiến Nên

Thơ tình Nguyễn Văn Dùng

18/09/2023 lúc 08:45

Trong Tiếng Việt, từ “miền” chủ yếu được dùng để chỉ nơi chốn, địa điểm cụ thể: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền xuôi, miền ngược, miền quê, miền gái đẹp… nhưng đôi khi còn được dùng để gọi những nơi chốn địa điểm trừu tượng.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

23/09

25° - 27°

Mưa

24/09

24° - 26°

Mưa

25/09

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An