Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021: Thông qua 34 nghị quyết

TCCVO - Từ ngày 7 - 9/12/2020, đã diễn ra kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều nội dung được nhân dân và cử tri quan tâm.

Biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp  Ảnh: C.V

Biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp Ảnh: C.V

Tại kỳ họp lần này, các ý kiến tham gia chất vấn về nhiều lĩnh vực như khắc phục hậu quả thiên tai, ôn định sản xuất; về chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2021; chủ trương giao đất thực hiện các dự án, các công trình dự án thực hiện dang dở; nhà công vụ cho giáo viên vùng khó, xây dựng nhà chống lũ cho người dân, xóa nhà tạm bợ cho đối tượng chính sách... Bên cạnh nội dung các ngành chức năng đã giải trình, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc với tinh thần cầu thị để xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

HĐND tỉnh đã xem xét hơn 55 tờ trình, đề án và dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 34 nghị quyết. Trong đó có 7 nghị quyết thuộc nhóm về nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021, quyết toán ngân sách các năm 2018,2019; 26 nghị quyết về các chủ trương, chính sách địa phương trên các lĩnh vực và 1 nghị quyết về bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quang Chiến - Ảnh:C.V

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quang Chiến - Ảnh:C.V

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Quán triệt Kết luận số 05-KL/TU ngày 3/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2021, HĐND tỉnh đã thống nhất cao với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 do UBND tỉnh đã đề ra và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

 1. Tập trung Xây dựng chương trình, kế hoạch các đề án trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng như xây dựng chính quyền đại phương 3 cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tổng rà soát các nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, trong đó làm rõ nguồn lực, giải pháp tổ chức thực hiện để làm cơ sở ban hành các nghị quyết của chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch tái thiết tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 2. Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách toàn diện, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo các cân đối lớn của địa phương. Tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nuôi dưỡng, cơ cấu và phát triển các nguồn thu ngân sách trên địa bàn; quyết liệt chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung các dự án hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thực hiện và triển khai các dự án trọng điểm, động lực đã được xác định. Cần nghiên cứu xây dựng chính sách và giải pháp để triển khai có hiệu quả các dự án theo hình thức hợp tác công tư theo tinh thần Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Tổng kết các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, trên cơ sở đó có giải pháp nhân rộng phù hợp, hiệu quả. Xác định công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để có nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

 3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư và sản xuất, kinh doanh; gia tăng sản xuất bù đắp ảnh hưởng của COVID-19 và thiên tai. Kiên quyết khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng… tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án quy mô lớn vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch. Kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các nhà đầu tư không hoặc quá chậm triển khai dự án.

 4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, lao động việc làm. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng tới tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022); xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả hoạt động Lễ hội “Vì hòa bình”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như nước sạch cho bà con nhân dân ở các vùng miền  núi, vùng sâu, vùng xa. Tích cực huy động các nguồn lực để xóa phòng học tạm mượn theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh, xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên ở vùng khó đi đôi với kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng ở từng cấp học, môn học, từng vùng, miền và toàn tỉnh một cách hợp lý. Từng bước nâng cao hiệu quả quản trị ở các trường học. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, mạng xã hội, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đấu tranh ngăn chặn những thông tin xấu, độc, xử lý nghiêm các vi phạm.

 5. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tích cực cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; hướng nền công vụ vào việc kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả của cơ quan nội chính, cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó để tiếp tục đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mới nhất

Quê nhà của Đất

12/01/2021 lúc 10:15

TẢN VĂN - Bắt đầu từ một ngày mưa thay sương mai rơi xuống làm mềm mặt đất, tôi đón mặt trời trong nỗi nhớ, cũng từ đâu ùa về, những mầm xanh chen bật trước mắt, leng teng nẩy đua nhau lên như lo nỗi một mai không có chỗ cho mình góp mặt. Tôi nghe tiếng mưa rơi xuyên không đậu xuống hạt vi lau xào xạc bến bờ đầu bãi.

Múa đồng náp làng Hà Trung

12/01/2021 lúc 10:01

Làng Hà Trung thuộc xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Phía đông giáp làng Lại An (xã Gio Mỹ), phía tây giáp làng Đại Hòa (xã Gio Sơn), phía nam giáp làng Hà Thanh (xã Gio Châu), phía bắc giáp làng Hà Thượng (xã Gio Châu). Đây là một trong những ngôi

Xoay trở cuối năm

12/01/2021 lúc 10:01

Giữa tháng Chạp, quán cắt tóc ở chợ đông nghẹt khách. Băng ghế đợi lúc nào cũng có ít nhất ba người chờ tới lượt. Chủ quán mới ba mươi tuổi, trẻ nhưng rất được lòng khách luống tuổi nhờ tài ăn nói khéo. Tay kéo cậu lia lịa, miệng cũng liến thoắng, nói không nghỉ.

Đọc bài viết cuối cùng nhớ trang viết đầu tiên

11/01/2021 lúc 17:43

Mới đây tôi đọc bài bút ký Đakrông - xứ của đại bàng của cố nhà văn Xuân Đức đăng trang trọng ở tạp chí Cửa Việt số 311(tháng 8/2020). Nơi cuối bài Ban biên tập có dòng ghi chú "Bài viết được tác giả hoàn thiện 4 tiếng trước khi đột ngột qua đời ngày 20/6/2020".

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu 7 nhiệm vụ báo chí cần làm tốt trong năm 2021

06/01/2021 lúc 08:43

Phát biểu kết luận Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần làm tốt trong thời gian tới.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/01

25° - 27°

Mưa

19/01

24° - 26°

Mưa

20/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground