Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 23/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đảng bộ Quảng Trị - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Di chúc của Người là sự hội tụ, kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại;

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Di chúc của Người là sự hội tụ, kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại; chứa đựng những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương và khát vọng cháy bỏng của một nhân cách cao quý suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển ở tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ cho đời sau, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quảng Trị thực hiện mục tiêu cao cả “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Tiền tuyến gọi hậu phương trả lời”, nhân dân Quảng Trị đã chi viện sức người, sức của, phục vụ chiến trường miền Nam. Từ năm 1969 - 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Nam đi vào thời kỳ cam go, ác liệt nhất, trong đó Vĩnh Linh, Quảng Trị là một trong những trọng điểm đánh phá của địch. Phong trào cách mạng của Quảng Trị bước vào thời kỳ mới với vô vàn khó khăn, gian khổ. Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Linh, Quảng Trị không chỉ ra sức chi viện sức người, sức của làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với chiến trường miền Nam đánh Mỹ, mà còn vượt lên khó khăn, hy sinh, gian khổ, cùng với cả nước lập nên những chiến công vang dội, làm thay đổi tình hình chiến trường và cục diện chiến tranh, tạo đà để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đó là đập tan cuộc hành quân chiến lược Lam Sơn - 719 của địch trên đường 9 - Nam Lào năm 1971; chiến thắng vang dội Xuân - Hè năm 1972, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị (1/5/1972); kiên cường bám trụ chiến đấu, giữ vững Thành Cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa, góp phần buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ký Hiệp định Pari (27/1/1973), rút quân đội về nước… Mùa xuân năm 1975, trong khí thế tiến công của cả dân tộc, Quảng Trị đã anh dũng chiến đấu giải phóng phần đất còn lại của quê hương, góp phần xứng đáng vào đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước đi lên CNXH, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, xứng đáng “Đảng ta là đảng cầm quyền”, Đảng bộ tỉnh đã chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; chú trọng thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và gắn bó máu thịt với nhân dân, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ trong tình hình mới, góp phần thực hiện Di chúc của Bác “xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Tháng 7 năm 1989 tỉnh Quảng Trị được lập lại với bao bộn bề, khó khăn của ngày đầu chia tách. Đó là điểm xuất phát nền kinh tế của tỉnh quá thấp. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nghèo nàn và xuống cấp. Đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề bức xúc đặt ra trên các lĩnh vực đời sống xã hội cần phải được tập trung giải quyết. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tỉnh nhà đã có sự vươn mình đi lên rõ nét. Trong từng giai đoạn cách mạng và trong điều kiện mới, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống anh hùng, tập trung sức người, sức của, đoàn kết, sáng tạo, phát huy những tiềm năng, lợi thế của quê hương, ra sức thi đua xây dựng Quảng Trị phát triển giàu đẹp.

Đặc biệt, thành tựu nổi bật sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo và nhất là sau 30 năm lập lại tỉnh, Quảng Trị đã khắc phục được tình trạng trì trệ về kinh tế - xã hội, đưa nền kinh tế đi vào ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng khá cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chất lượng hiệu quả từng bước được nâng lên. Nền kinh tế ngày càng khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt 7,8%/năm. Trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,5%; khu vực dịch vụ tăng 9%, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,6%; Quy mô nền kinh tế tính theo giá hiện hành tăng 188 lần so với năm 1989. Hàng trăm công trình thủy lợi, thủy điện, điện gió, điện mặt trời và các cụm, khu công nghiệp được xây dựng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh năm 2018 gấp 7,6 lần so với năm 1989.

Hoạt động đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong thời kỳ mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh và nhân dân trong tỉnh. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các hoạt động văn hóa, khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông được đẩy mạnh. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng đã góp phần từng bước thu hẹp sự cách biệt về mức sống giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, thương binh, liệt sĩ và chính sách bảo hiểm đã đạt những kết quả tích cực. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đạt được kết quả toàn diện và thực chất.

Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện ngày càng có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh đã tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Sức mạnh mọi mặt của tỉnh nhà được nâng lên.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác về chăm lo xây dựng Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Quảng Trị luôn chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng đảng và thực tiễn tình hình địa phương, Đảng bộ đã triển khai các giải pháp nhằm xây dựng Đảng được tiến hành đồng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quán triệt phương châm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, toàn Đảng bộ đã thường xuyên và nghiêm túc tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, cải cách hành chính được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước; đồng lòng, đồng sức, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Cùng với thực hiện Di chúc của Bác, Quảng Trị luôn quan tâm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có những cách làm sinh động, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của địa phương, đơn vị và đạt hiệu quả tích cực. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã tập trung làm tốt công việc “trước hết” mà Bác đề cập trong Di chúc đó là công tác xây dựng Đảng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI đến nay, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2016 “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” năm 2017 “Năm công tác cán bộ” năm 2018 “Năm doanh nghiệp” và năm 2019 là “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”. Kết quả đạt được qua từng chủ đề năm là những mảng màu nổi bật trong bức tranh toàn cảnh của địa phương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được ban hành và thực thi đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi trong thu hút đầu tư. Những kết quả nổi bật trong “Năm công tác cán bộ” như đổi mới công tác đánh giá cán bộ, rà soát bằng cấp trong toàn hệ thống chính trị, xây dựng vị trí việc làm gắn với sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo và đào tạo lại… đã làm cho “cái gốc của mọi công việc” được tăng cường; cùng với “trách nhiệm, kỷ cương” được chấn chỉnh đã tạo luồng gió mới trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân cán bộ, đảng viên đã trở thành công việc thường niên với những cách làm sáng tạo và thiết thực. Bản cam kết và đăng ký học tập làm theo Bác hàng năm của mỗi người đều lựa chọn một số nội dung, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, BTVTU đã ban hành quy định về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”.

Từ những kết quả bước đầu của việc ký cam kết trách nhiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với người đứng đầu và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện trong năm 2017 đã được khẳng định. Năm 2018, 2019 Tỉnh ủy triển khai nhân rộng cách làm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương và từ đó lan tỏa đến cấp dưới. Kết quả đạt được rõ nét nhất đó là nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khắc phục có hiệu quả nói nhiều làm ít, góp phần giải quyết có hiệu quả những hạn chế, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Năm 2019, với mục tiêu tất cả vì cơ sở, cán bộ về tận địa bàn để động viên, trực tiếp chỉ đạo các phong trào, các hoạt động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động “Ngày thứ 7 vì Nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì dự án động lực” trên tinh thần đó cá nhân các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dành ngày thứ 7 về cơ sở cùng các địa phương chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư. Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo Bác nên trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện. Năm 2017, năm 2018 tỉnh hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Năm 2019, kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh, UBND tỉnh đã lựa chọn 30 công trình, dự án lớn để khởi công với tổng mức vốn đầu tư trên 110.000 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm đã khởi công được 11 dự án. Đến nay đã có 52/117 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (44,4%), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 50 năm qua, chúng ta vẫn còn nhiều điều trăn trở, những kết quả đạt được so với yêu cầu của sự phát triển và sự kỳ vọng của nhân dân vẫn còn đang khiêm tốn. Quảng Trị vẫn đang là một tỉnh còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn thấp. Một số mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, bảo vệ môi trường còn tồn tại, hạn chế nhưng chưa được khắc phục; tình trạng phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái về đạo đức, lối sống ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên... là thách thức lớn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị cần nỗ lực phấn đấu, khắc phục.

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã và đang trên đà bứt phá đi lên, cùng với các địa phương trong cả nước vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác bằng những hành động cụ thể, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và thiếu sót, nhằm tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, trước mắt là tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

 

H.Đ.N

 

 

 

 

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 303 tháng 12/2019

Mới nhất

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị

19/01/2021 lúc 00:00

(TCCVO) Sáng 19/1/2021, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1)

20/01/2021 lúc 10:07

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân với niềm tin son sắt vào Đảng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết mong muốn đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Phóng viên Báo Quảng Trị ghi nhận và trích đăng các ý kiến tham gia.

Hoa rụng bên sông

19/01/2021 lúc 21:28

Em không nán được đến ngày hội làng sao? Em nấn ná mãi rồi, cha giận lắm. Cha nói, khó lắm mới hẹn được ông giáo sư đó.

Tự ta vô nhiễm

19/01/2021 lúc 16:05

dắt xe xuống lòng phố / ngày đầy lên niềm vui / tiếng cười ai sau ngõ...

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

24/01

25° - 27°

Mưa

25/01

24° - 26°

Mưa

26/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground