Minh triết Hồ Chí Minh rạng “Tuyên ngôn độc lập”; Màu cờ Tổ quốc