Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025), đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, tài năng, trí tuệ; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị số: 09/CT-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ký về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát trên kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 8/1/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025), đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, tài năng, trí tuệ; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh tập trung với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 3/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền về công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, làm cho hoạt động thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân. Luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, là phong trào hành động cách mạng có vai trò, ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

2. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực theo chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chủ đề Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, hành động thi đua về đích toàn diện". Tập trung mọi nỗ lực và quyết tâm cao để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm. Hiện thực hóa các chương trình, dự án trọng điểm; các ngành, lĩnh vực ưu tiên, các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra cho giai đoạn 2021-2025, hướng đến mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

3. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp mình, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung để phát động các phong trào thi đua phù hợp, gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong đó thi đua đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; thi đua thực hiện tốt định hướng phát triển vùng, miền và xây dựng các mô hình kinh tế; thi đua đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh, hiện đại; thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thi đua thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số với mục tiêu lấy người dân và doanh dân nghiệp làm trung tâm; thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thi đua quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của Nhân dân và đoàn viên, hội viên.

4. Thông qua các phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới cho cả giai đoạn và hằng năm, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. 

5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thường tập thể nhỏ, khen thưởng người lao động trục tiếp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thường phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được và có tác dụng giáo dục, nêu gương. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thường các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. 

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; cụ thể trên từng lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đánh giá hiệu quá theo từng nhóm nhiệm vụ như: Thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội... Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng. 

7. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân; đang thách thức rất lớn trong thực hiện “mục tiêu kép". Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh toàn dân, đoàn kết, thống nhất để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ ”, “Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”. Huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của phong trào thi đua để phối hợp với chính quyền các cấp, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh hằng năm và 5 năm (2021-2025). 

Các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này; hằng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị, tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, gắn với tích cực tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh./.

http://www.baoquangtri.vn/Chinh-tri/modid/415/ItemID/160292/title/Chi-thi-ve-viec-phat-dong-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te--xa-hoi-hang-nam-va-ke-hoach-5-nam-20212025-theo-Nghi-quyet-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-XIII-cua-Dang-va-Nghi-quyet-Dai-hoi-Dang-bo-tinh-lan-thu-XVII

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground