Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nỗ lực sáng tạo các giá trị chân - thiện - mỹ, phát huy sức mạnh nội sinh của con người và văn hóa Quảng Trị

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Kính thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được cùng các đồng chí đại biểu tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc buổi kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thành công tốt đẹp!

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Kính thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung và Hội VHNT tỉnh Quảng Trị nói riêng đã thực sự là “mái nhà chung” tập hợp, đoàn kết các văn nghệ sĩ, là nơi nuôi dưỡng, nâng đỡ, tôn vinh những giá trị văn học nghệ thuật cao quý, góp phần xây dựng một nền văn nghệ đậm đà chủ nghĩa yêu nước và nhân văn sâu sắc, giàu bản sắc dân tộc, đồng thời là tấm gương chân thực phản ánh hiện thực sống động của đất nước Việt Nam anh hùng.

Đánh giá cao vai trò, sứ mệnh cao quý của văn học nghệ thuật và của đội ngũ văn nghệ sĩ, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị xác định văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Tùy từng giai đoạn, Tỉnh ủy Quảng Trị đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các chương trình hành động cụ thể và tạo điều kiện cho hội viên sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật. Vì vậy, chặng đường 70 năm đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà và văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam, văn học nghệ thuật Quảng Trị đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đáp ứng công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển; đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đến nay có trên 230 hội viên, trong đó có 73 hội viên tham gia các Hội chuyên ngành trung ương. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ đã tích cực bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh, khắc họa, quảng bá hình ảnh về con người, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa đến đông đảo bạn đọc trong, ngoài tỉnh và quốc tế, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời góp phần đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, bảo vệ giá trị chân - thiện - mỹ; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; xây dựng hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh trong cán bộ và nhân dân.

Qua quá trình lao động sáng tạo, đã xuất hiện một số tác phẩm có giá trị nội dung, nghệ thuật cao, khắc họa sinh động đời sống xã hội, truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và quê hương Quảng Trị, giành nhiều giải thưởng nhà nước, quốc gia, khu vực, giải thưởng Chế Lan Viên. Đặc biệt, trong các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh tổchức, văn nghệ sĩ Quảng Trị đạt kết quả khá so với các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Với những kết quả đạt được, Hội VHNT tỉnh vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho 03 hội viên; tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho 02 hội viên; Nghệ sĩ ưu tú cho 09 hội viên và Nghệ nhân ưu tú cho 05 hội viên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, cảm ơn những công lao đóng góp, đồng thời đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chân thành cảm ơn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng Hội VHNT tỉnh Quảng Trị trong 70 năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!  

Thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được trong 70 năm qua của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, để xây dựng Hội VHNT tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh, tôi đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Trước hết, Hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới, trong đó chú trọng tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đội ngũ này hoạt động tốt thì thông qua các tác phẩm của họ đã góp phần tuyên truyền, định hướng tốt cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, hiện nay trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách để chống phá ta, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ, lôi kéo một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đi ngược lại con đường cách mạng. Dù hết sức tin tưởng vào bản lĩnh, tài năng, tâm huyết và nhận thức của anh chị em văn nghệ sĩ Quảng Trị, nhưng tôi vẫn đề nghị Hội cần nhận rõ nguy cơ này để tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp cho các văn nghệ sĩ, nhất là văn nghệ sĩ trẻ, đảm bảo để các hội viên không ngả nghiêng, dao động, không bị lôi kéo trước cái xấu, cái sai trái, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Khuyến khích và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đạo đức, nghệ thuật cao, thấm đẫm giá trị chân - thiện - mỹ, những tác phẩm có chiều sâu, có tính định hướng, dự báo và phản ánh sinh động cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần phong phú của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà.

Thứ hai, tổ chức hiệu quả các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật; động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, đặc biệt về công tác xây dựng Đảng, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; về đề tài phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp; phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh…

Chú trọng bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, kế thừa và phát huy các giá trị văn học nghệ thuật tiêu biểu. Cần quan tâm, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong đó quan tâm hơn nữa lĩnh vực lý luận phê bình và văn nghệ các dân tộc thiểu số.

Thứ ba, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục phát hiện, tập hợp, xây dựng, đào tạo đội ngũ tác giả, nhất là tác giả trẻ, tác giả người dân tộc thiểu số. Tăng cường gắn kết hoạt động của Hội với cộng đồng, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, các sở, ban, ngành, địa phương trong, ngoài tỉnh để đa dạng hóa và làm phong phú hơn hoạt động của Hội. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư, đãi ngộ, trọng dụng tài năng của các văn nghệ sĩ phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Thứ tư, quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí Cửa Việt và các hình thức truyên truyền, quảng bá khác trên cơ sở giữ vững định hướng của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tôi tin tưởng rằng, Hội VHNT tỉnh với đội ngũ văn nghệ sĩ đầy tâm huyết sẽ tiếp tục phát huy bề dày truyền thống 70 năm qua, càng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp quan trọng, nỗ lực sáng tạo các giá trị chân - thiện - mỹ; khai thác, phát huy sức mạnh nội sinh của con người Quảng Trị, văn hóa Quảng Trị, góp phần tạo động lực phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các văn nghệ sĩ dồi dào sinh lực, bút lực, tâm huyết và sáng tạo, tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng cho nền văn học nghệ thuật cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng.

 

P.Đ.C

 

Phạm Đức Châu
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 287

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground