Có một thủy trình mãi là dòng chảy không dễ mờ phai