Cầu Treo Bến Tắt, một di tích lịch sử cần sớm được đầu tư xây dựng và phục hồi