Vĩnh Linh - tiếp nối truyền thống của mảnh đất giàu bản sắc văn hóa, ý chí cách mạng