Cuộc thi đã bắt nhịp hiện thực đời sống và dòng chảy nghệ thuật