Phấn đấu để đưa ngành công-thương giữ vị trí hàng đầu của nền kinh tế tỉnh nhà