Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/09/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tiến trình tổ chức và kết quả bầu cử: Thể hiện lòng yêu nước và đồng thuận của toàn dân

Nghị quyết của Quốc hội đã ấn định ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là ngày hội của toàn dân, ngày người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi tự tay lựa chọn những người thay mặt mình trong hệ thống cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, bầu cử còn là quyền rất quan trọng của mỗi công dân Việt Nam, nếu mỗi người thực hiện quyền này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng ta sẽ có những người đại biểu thực sự xứng đáng, có đức, có tài, vì nước, vì dân.

Công tác chuẩn bị được triển khai đúng Luật, đúng tiến độ 

Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên trước khi bỏ phiếu - Ảnh: T.Đ

Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên trước khi bỏ phiếu - Ảnh: T.Đ

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, kế hoạch, văn bản liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 90-QĐ/TU ngày 28/12/2020 thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử gồm có 17 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng thời thông báo phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Ban chỉ đạo gắn liền với địa bàn được phân công phụ trách. Ngày 15/1/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo thành phần tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị đầy đủ theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trên cơ sở hội nghị trực tuyến toàn quốc, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố chủ động tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị với 29 thành viên, Chủ tịch Ủy ban bầu cử là đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã quyết định bổ sung thêm 1 thành viên Ủy ban bầu cử là Giám đốc Sở Y tế. Ở cấp huyện, 10/10 huyện, thành phố, thị xã thành lập Ủy ban bầu cử với 146 thành viên và 125/125 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp mình với 1.357 thành viên.

Sau thời gian tiến hành triển khai các nội dung công tác bầu cử và căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến của cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Quảng Trị. Kết quả hội nghị thống nhất biểu quyết thông qua 8 người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi cấp đã được Thường trực HĐND cùng cấp điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến của cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ở cấp tỉnh, biểu quyết thông qua danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp huyện, biểu quyết thông qua danh sách 483 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện ở 10 huyện, thành phố, thị xã. Ở cấp xã, biểu quyết thông qua danh sách 4.836 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở 125 xã, phường, thị trấn.

Trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do địa phương giới thiệu và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu về ứng cử ở tỉnh Quảng Trị, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị lập dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ngày 27/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó tỉnh Quảng Trị có 10 người ứng cử ở 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội (mỗi đơn vị 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu). Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-UBBC ngày 28/4/2021 công bố danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội ở 2 đơn vị bầu cử tại tỉnh Quảng Trị để bầu 6 đại biểu theo quy định.

Cũng trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban bầu cử các cấp đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình theo từng đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-UBBC ngày 20/4/2021 về lập và công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở 16 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu. Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã đã lập và công bố danh sách chính thức 483 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện ở 74 đơn vị bầu cử để bầu 292 đại biểu. Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn đã lập và công bố danh sách chính thức 4.836 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở 834 đơn vị bầu cử để bầu 2.883 đại biểu.

Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử được thực hiện theo kế hoạch số 67/KH-UBND-MTTQ ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị về tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, lịch tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử sẽ được thực hiện trong thời gian từ ngày 5/5 đến ngày 18/5/2021 với 71 điểm, trong đó ứng cử viên đại biểu Quốc hội 15 điểm, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh 56 điểm. Tại cấp huyện và cấp xã, các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử và đảm bảo kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được quan tâm, đảm bảo giải quyết kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử. Với chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STTTT ngày 09/02/2021 và Kế hoạch số 25/KH-STTTT ngày 18/3/2021 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, huy động và hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin đại chúng để tuyên truyền bầu cử đến với đông đảo người dân trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành Hướng dẫn số 135/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc Sở về tuyên truyền cổ động trực quan, đặt pano tại các vị trí trung tâm thành phố, huyện, thị xã, làm các băng rôn tuyên truyền, thu âm đĩa CD tuyên truyền về bầu cử. Sở Y tế đã xây dựng các phương án dự phòng ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến dịch bệnh Covid-19. Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố phối hợp để bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt và đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm tổ chức bầu cử.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được đảm bảo. Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo về an ninh, trật tự cuộc bầu cử, công an các đơn vị, địa phương đều đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả công tác an ninh trật tự cuộc bầu cử đúng quy định. Vì thế, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm tốt.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đoàn thể đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Quảng Trị được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đạt kết quả cao.

 T.A

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA XV

(Xếp theo thứ tự A,B,C...)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

NGUYỄN CHÍ DŨNG       

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức.

2

NGUYỄN HỮU ĐÀN

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

3

HÀ SỸ ĐỒNG

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

4

HỒ THỊ MINH

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

5

HOÀNG ĐỨC THẮNG

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

6

LÊ QUANG TÙNG

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND

TỈNH QUẢNG TRỊ, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Xếp theo thứ tự A,B,C...)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TRẦN XUÂN ANH         

TUV, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong

2

NGUYỄN ĐĂNG ÁNH

UV Đảng Đoàn HĐND tỉnh, UV Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

3

TRẦN VĂN BẾN

TUV, UVBCHTW Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

4

NGUYỄN THIÊN BÌNH

UVBTV Huyện ủy, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh

5

LÊ QUANG CHIẾN

UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

6

NGÔ QUANG CHIẾN

TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ

7

NGUYỄN HỮU CHIẾN

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà La, Triệu Phước, Triệu Phong

8

NGUYỄN ANH CƯ

Phó Bí thư huyện Đoàn Hướng Hóa

9

VÕ VIẾT CƯỜNG

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ

10

NGUYỄN BÁ DUẨN         

Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

11

TRẦN VIỆT DŨNG

UVBTV Huyện ủy, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong

12

LÊ HẢI ĐĂNG

UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà

13

NGUYỄN ĐÍNH

Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị

14

TRẦN THỊ THANH HÀ

Phó Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

15

NGUYỄN HỒNG HẢI

UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTQVN thành phố Đông Hà

16

HỒ THỊ THU HẰNG

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm Ủy viên thường trực, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

17

HỒ XUÂN HÒE

TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

18

LÊ VĨNH HUỆ

ĐUV, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo, Chính sách cán bộ và Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

19

ĐÀO MẠNH HÙNG

UVBTV Tỉnh ủy, UVUBTWMTTQVN, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

20

THÁI THANH HÙNG (HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TẤN)

UVTT Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

21

VÕ VĂN HƯNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh

22

HỒ QUỐC HƯƠNG

ĐUV, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

23

LÊ THỊ HƯƠNG

TUV, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

24

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTV Huyện ủy, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ

25

NGUYỄN TRẦN HUY

TUV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

26

NGUYỄN VĂN KHỞI

UV Đảng đoàn, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, UV Thường trực, Trưởng ban Pháp Chế HĐND tỉnh

27

VĂN NGỌC LÃM

TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị

28

NGUYỄN THẾ LẬP

TUV, UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

29

NGUYỄN THỊ LƯỢNG

HUV, UVBCH Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông

30

NGUYỄN ĐỨC LÝ

UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Linh

31

HOÀNG NAM

TUV, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

32

ĐẶNG MAI NHI

ĐUV, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

33

VĂN NGỌC PHONG

Trưởng phòng Nội chính và Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy

34

VŨ VĂN PHONG

UVBTV Huyện ủy, UVUBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh

35

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh

36

TRẦN NHẬT QUANG

TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

37

LÊ THẾ QUẢNG

TUV, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng

38

TRẦN VĂN QUẢNG

TUV, Bí thư Huyện ủy Gio Linh

39

NGUYỄN VĨNH QUYỀN

UVBTV Huyện ủy, UVUBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng

40

NGUYỄN MINH SƠN

ĐUV, Phó trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh

41

NGUYỄN CHIẾN THẮNG

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà

42

NGUYỄN VĂN THANH

Đại tá, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

43

TRẦN THỊ THU

TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

44

VÕ THỊ THU

HUV, UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Linh

45

NGUYỄN TRÍ TUÂN

TUV, Bí thư Huyện ủy Đakrông

46

LÊ MINH TUẤN

TUV, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa

47

BÙI THỊ VÂN    

Ủy viên Đảng Đoàn, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

48

LY KIỀU VÂN

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

49

HỒ THÚY VINH

Phó Chánh Văn Huyện ủy Hướng Hóa

50

NGUYỄN KHÁNH VŨ

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

Tường An
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 321

Mới nhất

Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

23/09/2022 lúc 11:10

(TCCVO) - Sáng 23/9/2022, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo cao tuổi tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh.

Từ chuyển đổi số quốc gia đến thực tiễn chuyển đổi số ở địa phương

16/09/2022 lúc 15:32

(TCCVO) Sáng ngày 16/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông khai giảng lớp tập huấn chuyển đổi số. GS. TSKH Hồ Tú Bảo, TS Nguyễn Nhật Quang - hai chuyên gia của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trực tiếp tham gia giảng dạy.

Cần có nhiều bài viết chuyên sâu trên các lĩnh vực, mang tính định hướng dư luận

16/09/2022 lúc 09:55

(TCCVO) - Chiều ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7 và 8/2022.

Cùng tỏa... Hương

13/09/2022 lúc 08:31

Nhớ về Hương... (Đêm 11/9/2022)

Chuyển đổi số phải là chuyển đổi, rồi mới đến số

12/09/2022 lúc 14:41

Khi nói về khái niệm “Chuyển đổi số”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến “công nghệ”. Nhưng thực ra, chuyển đổi số phải xoay quanh một vấn đề cốt lõi là “con người”: Chuyển đổi số là bởi con người, cho con người và vì con người. Trong khuôn khổ của bài này, tôi xin tập trung vào những câu chuyện gần gũi nhất liên quan đến ba ý trên

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/09

25° - 27°

Mưa

01/10

24° - 26°

Mưa

02/10

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground