Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/11/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nông thôn mới tại xã Triệu Lăng

Đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng thể hiện tinh thần trung với nước, hiếu với dân, không sợ khó khăn gian khổ trong đấu tranh và lao động; khiêm tốn, không kiêu căng, tự phụ, giữ vững phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Đảng ủy xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong đã lãnh đạo chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy thế mạnh của một xã vùng biển, có tiềm năng về du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

*Vận dụng đúng, kết quả tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò lãnh đạo của Đảng, rèn luyện cán bộ đảng viên. Đồng thời, Người cũng chỉ ra những nguy cơ dẫn đến thoái hóa, biến chất của một Đảng cầm quyền. Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Triệu Lăng đã gắn lý luận vào thực tiễn, tích cực bồi dưỡng ý thức chính trị – đạo đức, củng cố niềm tin người cán bộ bằng việc thay đổi phương thức lãnh đạo, đổi mới quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch nghị quyết chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, kịp thời đúng với đặc điểm, tình hình của địa phương; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bằng những kế hoạch hành động và việc làm cụ thể được đề ra trong phương hướng và nhiệm vụ của Đảng ủy.  Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, các chi bộ đều xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong“Diễn đàn sinh hoạt chi bộ” hàng tháng, hàng quý. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh, phòng, chống các thế lực thù địch. Việc phân công công tác cho đảng viên được quan tâm, vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm được tổ chức chặt chẽ đúng quy định.

Với những cách làm phù hợp, xã Triệu Lăng đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 55,7 triệu đồng/người. Cuối năm 2021, toàn xã có 64 hộ nghèo, chiếm 5,04%, hộ cận nghèo 38 hộ, chiếm 3,2%. Về giao thông, các trục đường liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện. Đường trục chính nội đồng cơ bản đảm bảo thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Toàn xã không có nhà ở tạm bợ, dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố là 80%. Số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, thường xuyên và an toàn đạt 100%. Đến nay trên địa bàn xã đã có 1 nhà văn hóa, 1 sân thể thao và 5/5 thôn có nhà văn hóa. Hạ tầng mạng internet trên địa bàn xã phát triển tương đối hoàn thiện đến tận các ngõ xóm, cụm dân cư đạt 5/5 thôn. Xã có đài truyền thanh không dây về tận các thôn, xóm, 5/5 thôn đều có hệ thống loa truyền thanh đến tận các cụm dân cư. Cán bộ công chức xã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Triệu Lăng đã phổ cập giáo dục mầm non đạt chuẩn cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, đạt chuẩn mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3. Cán bộ công chức xã đạt chuẩn, Đảng bộ chính quyền xã xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100%.

*Một số giải pháp phát huy vai trò của Đảng bộ xã Triệu Lăng

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ. Thực tế cho thấy, ở bất kỳ lĩnh vực nào, muốn nâng cao uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên thì cần phải thường xuyên nâng cao trình độ năng lực. Chất lượng hiệu quả công việc, điều đó phụ thuộc vào trình độ năng lực của người cán bộ, đảng viên. Do đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, có tính chuyên nghiệp cao; nhất là phải có sự tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tính năng động, sáng tạo cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào trong cuộc sống, chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương để kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy đảm bảo tính khoa học, dân chủ, mang tính tập thể cao, bám sát thực tiễn của địa phương, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, đảm bảo thiết thực, ngắn gọn, phân công cụ thể trách nhiệm, thời hạn hoàn thành.  Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với xây dựng vị trí việc làm. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm của chi ủy, đảng viên. Cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ủy ban kiểm tra Đảng bộ xã cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch, xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đúng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường và mở rộng hoạt động giám sát để kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Coi trọng giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy năng lực lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, cần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, thu, chi ngân sách. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng.

Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng đổi mới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch trọng tâm, nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động của Đảng bộ.

Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng Nông thôn mới. Trong đó chú trọng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong học tập, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững những phẩm chất đẹp của người phụ nữ Việt Nam“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

Như vậy, vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các giải pháp nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã Triệu Lăng phát triển, bền vững, giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Biển sớm Triệu Lăng - Ảnh: P.T.L

Biển sớm Triệu Lăng - Ảnh: P.T.L

_________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. UBND xã Triệu Lăng ngày 4, tháng 1 năm 2022.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2009.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2009.

4. Doãn Hùng - Bùi Thị Thu Hà. Học và làm theo tấm gương Đạo đức Bác Hồ. Nhà xuất bản từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2007.

VÕ THỊ NINH

Mới nhất

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

9 Giờ trước

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022

16/11/2022 lúc 22:01

(TCCVO) Chiều ngày 16/11/2022, Ban tổ chức cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Hồ Đại Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành và các tác giả đoạt giải tham dự lễ tổng kết.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

10/11/2022 lúc 16:17

Nhằm mục đích tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, chiều ngày 10/11/2022 đã diễn ra phiên làm việc thường kỳ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Chi bộ Tạp chí Cửa Việt.

Khuyến khích tổ chức các hoạt động ngoại khoá Ngành Giáo dục và Đào tạo tại Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên

08/11/2022 lúc 21:49

Công trình Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên được khởi công xây dựng vào đầu tháng 3 năm 2019 tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/11

25° - 27°

Mưa

30/11

24° - 26°

Mưa

01/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground