Tạp chí văn nghệ địa phương với Công cuộc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước