Làm sao để chuyển một tình huống thành một câu chuyện?